TOBB Web Sayfası
TOBB

Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı

T. Ticaret Sicili Gazetesi

TOBB Sanayi Veritabanı
TOBB Sanayi Veritabanı

TOBB TV
TOBB TV

Türkiye 2009
Fuar Rehberi

 

SİGORTA EKSPERLERİ

 

SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ TARAFINDAN SİGORTA EKSPERLERİNE DUYURU

 

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin yedinci fıkrası “Raporların bir örneği, sigortalının talebi halinde eksper veya sigorta şirketince sigortalıya verilir.” hükmünü, sekizinci fıkrası, “Raporlar, Müsteşarlığın izni olmadan üçüncü kişilere verilemez.” hükmünü, 25 inci maddesinin birinci fıkrası ise, “Eksperler, incelemeleri sırasında ve daha sonra sigorta şirketi veya sigortalı hakkında öğrendiği kişisel veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kanunen yetkili kılınmayan kişilere açıklayamaz, dolaylı veya dolaysız veremez.” hükmünü içermektedir.

Bu kapsamda, cezai müeyyidelere maruz kalınmamasını teminen Ekspertiz Raporunun bir örneğinin talep edilmesi halinde sigortalıya verilmesi, bunun dışında, kanunen yetkili kılınmayan kişilere Hazine Müsteşarlığından gerekli izin alınmadan kesinlikle verilmemesi hususu büyük önem arz etmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi


YABANCI ÜLKELERDE EKSPERLİK BELGESİ SAHİBİ OLUP TÜRKİYE’DE EKSPERLİK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN YAPILACAK TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Hazine Müsteşarlığından
27.10.2010

 

Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, ”Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usûllerle eksperlik belgesi almış kişiler, aşağıdaki şartları sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip oldukları eksperlik dalında, bu Yönetmelik çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir:

a) Eksperlerde aranılan niteliklere sahip olmaları,
b) Belge aldıkları ülke otoriteleri listesine kayıtlı olmaları,
c) Belge aldıkları ülke otoritelerinden alacakları ve halen eksper olarak faaliyette bulunduklarını kanıtlayan belge getirmeleri”.

hükmünü amirdir. Bu kapsamda, yukarıda anılan yönetmelik hükmüne istinaden 11/12/2010 Cumartesi günü İstanbul’da Türk Sigortacılık Mevzuatı Sınavı yapılacaktır. Devamı >>>


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kara Taşıtları Kasko Sigortası Kapsamında Parça Tedarikine İlişkin Sektör Duyurusu 2010/38

Hazine Müsteşarlığından
27.10.2010

 

Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin 4 üncü fıkrası;

“Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkânı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.”

hükmünü amir olup, anılan hüküm gereği öncelikle hasarlı aracın tamir edileceği, bunun mümkün olmadığı veya eşdeğer parça ile değiştirilmesi imkânı yoksa yenisi ile değiştirileceği açıktır. Diğer taraftan, Kara Taşıtları Kasko Sigortası uygulamasında ise parça tedarikinin içeriği sözleşme taraflarınca belirlenmektedir. Konuyla ilgili olarak Müsteşarlığımıza ulaşan başvurulardan, hasarlanan araçların tamiratı sırasında eşdeğer ve orijinal parça uygulamalarıyla ilgili sorunların yaşandığı müşahede edilmektedir. Devamı >>>


SİGORTA EKSPERLERİ TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2010/30)

Hazine Müsteşarlığından
23.09.2010

 

Müsteşarlığımıza iletilen çeşitli yazılarda “Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık” ve “Mühendislik” dallarında ruhsatnamesi olan sigorta eksperlerinin Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) lisanslanan değerleme uzmanı olarak faaliyette bulunup bulunamayacağı ile trafik kazası sonrası yapılan onarımlar nedeniyle araçlarda oluşan değer kaybı konusunda talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara bu hususta ekspertiz raporu düzenlenmesinin ilgili mevzuata aykırılık teşkil edip etmeyeceği, bu tür bir ekspertiz faaliyetinin eksperin görevleri arasında olup olmadığı hususlarında görüş talep edilmekte olup, tereddütleri gidermek üzere söz konusu işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Devamı >>>

LEVHAYA KAYDOLACAK SİGORTA EKSPERLERİNE DUYURU

Bilindiği üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası; “ Sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin; a) Müsteşarlıktan sigorta eksperlik ruhsatı alması, b) Levhaya yazılı olması, gerekir.” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, Hazine Müsteşarlığı tarafından Ruhsatnameleri onaylanmış Sigorta Eksperlerinden, eksperlik mesleğini icra edecek olanların Levhaya kayıt için Birliğimize başvurmaları gerekmektedir.

Levhaya kayıt için, linkte yer alan dilekçe örneği doldurularak, aşağıda yer alan banka hesaplarından birine 1.000,-TL tutarındaki Levha Kayıt Ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte faks   (312-2182244) yoluyla ve aynı zamanda TOBB Sigortacılık Müdürlüğü, Dumlupınar Blv. No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530/ANKARA adresine iletmeleri gerekmektedir. Dekontun açıklama bölümüne, Sigorta Eksperinin ad-soyad ile TC kimlik numarası bilgisinin yazılması büyük önem arz etmektedir.

Sigorta Eksperlerin Birliğimiz nezdinde tutulan Levha’ya kayıt için kullanacakları dilekçe

Hazine Müsteşarlığı tarafından Ruhsatnameleri onaylanmış Sigorta Eksperleri Listesi

TOBB banka hesap numaraları:

BANKA ADI

HESAP NO

Halkbank Çukurambar Ticari ŞB.

TR650001200131100016000090

Akbank Bakanlıklar Şb.

TR730004600153888000086818

Vakıfbank Merkez Şb

TR210001500158007287675233

İşbank Akay Şb.

TR210006400000142010994075

Ziraat Bankası Akay Şb.

TR180001000760059943505035

NOTLAR:

  1. Sigorta Eksperliği Mesleğini icra edecek tüm Sigorta Eksperlerinin Levhaya kaydolması gerekmektedir. Tüzel kişi Sigorta Eksperleri ile şirket nezdinde çalışan Sigorta Eksperleri Levhaya kayıt için ayrı ayrı başvuracak fakat Levha kayıt ücreti tüzel kişilik için ödenmeyecektir.
  2. Bir başka Sigorta Eksperi nezdinde çalışacak Sigorta Eksperleri için, (Levhaya kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra) nezdinde çalıştıkları Sigorta Eksperi, Birliğimiz Sigortacılık Müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorundadır.

STAJDAN MUAF OLAN SİGORTA EKSPER ADAYLARI DİKKATİNE

Bilindiği üzere Sigorta Eksperliği Yönetmeliği’nin, 9 uncu maddesinin birinci fıkrası, “Eksper olmaya hak kazananlara verilecek ruhsatname için, düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydıyla Ek: 4 ila 8’de belirtilen bilgi ve belgeler aranır. Bu bilgi ve belgelerle TOBB’a veya görevlendireceği odalara başvuruda bulunulur.” hükmünü içermektedir.
Bu kapsamda; listede ismi yayımlanan adayların aşağıda sıralanan belgeleri isimlerinin karşısında belirtilen illerdeki Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Sigorta Eksper Adaylarının İlgili Ticaret / Ticaret ve Sanayi Odasına Teslim Etmesi Gereken Bilgi ve Belgelere ulaşmak için tıklayınız>>>

Stajdan muaf Sigorta Eksper Adaylarının listesine ulaşmak için tıklayınız>>>

SİGORTA EKSPERLİĞİ KURSUNU BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞ EKSPER ADAYLARINA DUYURU

Bilindiği üzere Sigorta Eksperliği Yönetmeliği’nin, 8 inci maddesinin birinci fıkrası, “Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde İcra Komitesine staj başvurusunda bulunur. İcra Komitesi başvuran adaylara en geç üç ay içinde staj planı ile ilgili bilgi verir.” hükmünü, beşinci fıkrası, “Dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında ekspertiz işlemlerinde yardımcı eleman şeklinde kadrolu olarak en az staj süresi kadar çalıştığını kanıtlayanlar için staj şartı aranmaz.. Devamı >>>


SİGORTA EKSPERLİK KİMLİĞİ HAKKINDA DUYURU!

“Sigorta Eksperlik Kimliği” tarafına ulaşmamış veya herhangi bir nedenle zayi olmuş olan Sigorta Eksperlerinin, kenan.sari@tobb.org.tr adresine e-posta yoluyla bildirimde bulunmaları gerekmektedir.


EKSPERLİK STAJI HAKKINDA DUYURU

Sigorta Eksperliği İkinci Ön Alımı kapsamında yapılan ön eleme sınavı sonrasında başarılı olan adaylardan eksperlik stajı konusunda gelen bazı soruların değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki açıklamaların yapılması faydalı görülmüştür.            

Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası, "Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından duyurulmasından itibaren en geç üç ay içinde staja başlatılmak üzere İcra Komitesine başvurur." hükmünü amirdir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre eksperlik stajının, aynı eksperlik dalında ruhsatname sahibi ve en az on yıl fiilen eksperlik yapmış olup talepte bulunan ve İcra Komitesince seçilecek eksperlerin yanında dokuz ay süreyle çalışmak suretiyle yapılması esastır.

Dolayısıyla eksper adaylarının öncelikle teorik bilgileri içeren eksperlik kurs ve sınavını başarıyla tamamlamaları, daha sonra staj işlemlerine başlamak üzere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

            Bu çerçevede eksper adaylarından Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumları, yukarıda belirtilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde staj için gerekli başvuruların yapılmasının ardından, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

SİGORTA EKSPERLERİNİN LEVHAYA KAYIT VE AİDAT ÜCRETLERİ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası uyarınca Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından;

2010 yılında Levha kaydını yeni yaptıracak sigorta eksperleri için Levha kayıt ücreti, 1.000,-TL

Levhaya kayıtlı sigorta eksperlerinin 2010 yılı aidatı ise 500,-TL

olarak belirlenmiştir.

2010 yılı aidatının en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar aşağıda sunulan Birliğimiz banka hesaplarından birine yatırılması gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

Sigorta Eksperlerinin 2010 yılı aidatı ödemelerinde kullanacakları form

Levha Kayıt Ücreti ve 2009 Yılı Aidatının Yatırılabileceği Birlik Banka Hesap Numaraları:

BANKA ADI
HESAP NO

Halkbank Çukurambar Ticari ŞB

TR650001200131100016000090

Akbank Bakanlıklar Şb.

TR730004600153888000086818

Vakıfbank Merkez ŞB

TR210001500158007287675233

İşbank Akay Şb.

TR210006400000142010994075

Ziraat Bankası Akay Şb.

TR180001000760059943505035


SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ TARAFINDAN SİGORTA EKSPERLERİNE DUYURU

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin ondördüncü fıkrası :

 “Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve brokerlerin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile meslekî faaliyette bulunan şirket çalışanları sigorta eksperliği yapamaz; tüzel kişi sigorta eksperlerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz, bunlara ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.”

23 üncü maddesinin onikinci fıkrası :

“Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz; imzaya yetkili olarak çalışamaz; bu şirketlere ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir. Ancak, sigorta şirketlerinin yönetiminde, denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanların eş ve velayeti altındaki çocukları için sınırlandırma bu kişilerin faaliyette bulunduğu şirketin sigorta acenteliği içindir” hükümlerine amirdir.

Aynı kanunun 35 inci maddesinin ondokuzuncu fıkrasında, Kanunun 22 nci maddesinin ondördüncü fıkrası hükmüne aykırı davrananlar üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılacağı,

Aynı kanunun 35 inci maddesinin yirminci fıkrasında, Kanunun 23 üncü maddesinin onikinci fıkrasına aykırı davrananlar üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılacağı,

ifade edilmektedir.

Önemle duyurulur.


MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI

SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNDEN SİGORTA EKSPERLERİNE DUYURU

Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin Hazine Müsteşarlığı nezdinde ki girişimleri sonucunda; Hazine Müsteşarlığı tarafından kara araçları branşında çalışan ve sigortalı tarafından tayin edilen Sigorta Eksperlerinin, Sigorta Bilgi Merkezi-Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne (TRAMER) 28.12.2007 tarihli ve 2007/12 sayılı Hazine Müsteşarlığı Genelgesi kapsamında veri girişi yapabilmelerine olanak tanınmış olup veri girişinin nasıl yapılacağına ilişkin olarak Sigorta Bilgi Merkezi tarafından hazırlanan “Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması Kullanım Kılavuzu” ekte sunulmuştur.

EK: Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması Kullanım Kılavuzu

Önemle duyurulur.


SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ BAŞKANLIK SEÇİMİ

20/04/2009 tarihinde gerçekleştirilen Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimi sonucu oluşan, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin 6 Mayıs 2009 tarihinde Birliğimiz merkezinde yapılmış olan ilk toplantısında, İcra Komitesi Başkanlığına Sn. Yalçın KAYA, Başkan Yardımcılıklarına ise Sn. Hasan BEŞLİ ve Sn. Ümit Nadir ALTIN oy birliğiyle seçilmiştir.


SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ SEÇİMİ KESİN SONUÇLARI

- 20.04.2009 Tarihli Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi Kesin Sonuçları için tıklayınız.>>>
- 20.04.2009 Tarihli Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi Kesin Sonuçlarına Göre İcra Komitesi Üyeleri
için tıklayınız.>>>

SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİ SEÇİMİ ADAY LİSTESİ

Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Üyeliği Seçimi Aday Listesi için tıklayınız. >>>

SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURU

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca belirlenerek 13.04.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçim Esasları” aşağıda sunulmuştur. Söz konusu Esaslar uyarınca; “Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi”nin 20 Nisan 2009 Pazartesi günü İstanbul’da Ceylan Intercontinental Otel’de gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

İcra Komitesi üyesi adayı olmak isteyen Levhaya kayıtlı gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperlerinin, bu Esaslarda belirtilen seçilme yeterliliğine sahip olduğuna dair bir taahhütname ve adaylık başvurusuna ilişkin dilekçeyi, en geç 16 Nisan 2009 Perşembe günü mesai bitimine kadar şahsen veya kargo yolu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Seçimin gerçekleştirileceği Ceylan Intercontinental Otel’in adresi ile oy kullanma süresi aşağıda belirtilmiştir.

Önemle duyurulur.

- Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçim Esasları
- Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi’nde Oy Kullanma Hakkına Sahip Olan Gerçek Kişi Sigorta Eksperleri Listesi
- Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi’nde Oy Kullanma Hakkına Sahip Olan Tüzel Kişi Sigorta Eksperleri Listesi


SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİ SEÇİMİ
TARİH: 20 Nisan 2009 Pazartesi
ORGANİZASYON BAŞLANGIÇ SAATİ: 10:30
(Oy kullanma süresi saat 16:00’da sona erecektir)
YER: Ceylan Intercontinental Otel Balo Salonu
Asker Ocağı Caddesi No: 1
Taksim / İSTANBUL


SİGORTA EKSPERLİĞİ KURSUNA İLİŞKİN DUYURU

22.06.2008 tarih ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 6.maddesi çerçevesinde, Türkiye çapında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2009 yılı içerisinde iki kez sigorta eksperliği kursu açılacaktır.

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi kapsamında alınacak adayların Ön Alımına ilişkin başvurular (toplam 502 kontenjan) 11-29 Mayıs 2009 tarihleri arasında, yeni eksper adayları için Ön Alım başvuruları (toplam 502 kontenjan) ise 5-23 Ekim 2009 tarihleri arasında Sigortacılık Eğitim Merkezine (www.segem.org.tr) yapılacaktır.

İl grupları, branşlar, kontenjanlar ve Ön Alım başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Hazine Müsteşarlığı (www.hazine.gov.tr), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (www.tsrsb.org.tr), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (www.tobb.org.tr) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sitelerinde yer alacak “2009 Yılı Sigorta Eksperliği Eğitimi Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”ndan ulaşılabilir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.


LEVHA AİDAT ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası; "Levhaya kayıtlı eksperlerin yıllık aidatlarına ilişkin usul ve miktar İcra Komitesi tarafından belirlenir. Her yıla ilişkin aidat en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenir" hükmünü içermektedir.

Diğer yandan Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin 05.09.2008 tarihli toplantısında, "…süresinde ödenmeyen aidatın ise, gecikme faiziyle birlikte tahsiline re'sen karar verilmiştir." 2008 yılı aidatını ödeme süresi 31 Aralık 2008 Çarşamba günü sona erecek olup, Levhaya Kayıtlı bütün Sigorta Eksperlerinin anılan tarihe kadar aidatlarını ödemeleri önemle rica olunur.

Not: 2008 yılı aidatınızı ödediyseniz bu duyuruyu dikkate almayınız.


SİGORTA EKSPERLERİ BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Sigorta Eksperleri bilgi güncelleme işlemleri 31 aralık 2008 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne doğrudan yapılan başvurular kabul edilmemekte olup başvuru yapılacak oda aşağıdaki linkten sorgulanabilmektedir.

Link: https://sigorta.tobb.org.tr/LevhaKayitSorgulama/faces/EksperSorguSayfasi.jsp

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği'nin Geçici 2 nci maddesi uyarınca mevcut Sigorta Eksperliği Belgeleri söz konusu Yönetmelikle belirlenen ruhsatnamelere dönüştürülmüş olan Sigorta Eksperlerince teslim edilmesi gereken belgelerin ilgili Odalarca kabulü işlemleri başlatılmış bulunulmaktadır.

Bu itibarla, yeni Ruhsatnamelerin hazırlanabilmesini teminen, bütün Sigorta Eksperlerinin aşağıda belirtilen belgelerle ilgili Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odasına başvurmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur.

- Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odası Sorgulama
- Ticaret/Ticaret ve Sanayi Odasına teslim edilmesi gereken belgeler
- Taahhütname - Ek 2
- Bilgi Formu - Ek 3


RUHSATNAME EŞLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca, Sigorta Eksperleri Ruhsatnameleri Hazine Müsteşarlığınca aşağıda belirtildiği biçimde eşleştirilmiş bulunmakta olup, İnternet sitemizdeki (www.sigorta.org.tr) Levhaya kayıtlı Eksperler ile mesleki faaliyete devam etmeyen Eksperlere ilişkin listeler de bu doğrultuda güncellenmiştir. Devamı >>>


SİGORTA EKSPERLERİ, MESLEK KURALLARI, STANDARTLARI VE ETİK DEĞERLER

Bu Meslek Kuralları, sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının mesleğin gerektirdiği özen, disiplin ve dayanışma içinde çalışmasını sağlamak amacıyla, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak, ülkemizde faaliyet gösteren bütün Sigorta Eksperlerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Devamı >>>


LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Levhaya kayıt için, linkte yer alan dilekçe örneği doldurularak, aşağıda yer alan banka hesaplarından birine "Levha Kayıt Ücreti" nin yatırıldığına dair banka dekontu ile birlikte faks (312-2182244) ile göndermeleri ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü, Dumlupınar Blv. No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530/ANKARA adresine iletmeleri gerekmektedir.

Eksperlerin Birliğimiz nezdinde tutulan Levha’ya kayıt için kullanacakları dilekçe.

TOBB banka hesap numaraları:

BANKA ADI HESAP NO
   
Halkbank Çukurambar Ticari ŞB. TR650001200131100016000090
   
Akbank Bakanlıklar Şb.
86818
   
Vakıfbank Merkez Şb
TR210001500158007287675233
   
İşbank Akay Şb.
994075
   
Ziraat Bankası Akay Şb. 5994350-5035

 


 

TOBB Sigortacılık Müdürlüğü /Dumlupınar Blv No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530/ANKARA Tel:0312-2182285-86-87-88 Faks:2182244
----© 2009 TOBB, Her hakkı saklıdır.