TOBB Web Sayfası
TOBB

Hazine Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı

T. Ticaret Sicili Gazetesi

TOBB Sanayi Veritabanı
TOBB Sanayi Veritabanı

TOBB TV
TOBB TV

Türkiye 2009
Fuar Rehberi

 

SİGORTA ACENTELERİ

- SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ ÜYELERİ LİSTESİ

- SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİ ÜYELERİ


TESCİL İŞLEMLERİ İÇİN BELİRTİLEN SÜRENİN UZATILMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2010/41)

Hazine Müsteşarlığından
29.11.2010
,

20.10.2010 tarihli ve 2010/36 sayılı Ek Sektör Duyurusunda belirtilen acentelik sözleşmeleri kapsamında yetkilerini tescil ve ilan ettirmiş ve Levhaya kayıtlı olarak faaliyette bulunan sigorta acentelerinin yalnızca doğrudan sigorta şirketlerinden alacakları yetki çerçevesinde faaliyet göstermelerinin mümkün olabileceği, bu acentelerle sigorta şirketleri arasında doğrudan yeni acentelik sözleşmesi akdedilmesi gerektiği ifade edilmişti. Bu konudaki tescil ve ilan tadiline ilişkin işlemlerin ise 30 Kasım 2010 tarihine kadar tamamlanması için süre verilmiş olmakla birlikte, söz konusu tescil işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen, bahse konu süre 31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konuda ayrıca bir süre uzatımında bulunulmayacaktır.


LEVHA KAYIT ÜCRETİ

Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 12.10.2010 tarihli toplantısında,

1 Ocak 2011 gününden itibaren 30 Haziran 2011 günü bitimine kadar (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim etmek kaydıyla) Levha kayıt ücreti 7.500,-TL (yedibinbeşyüzTL) olarak belirlenmiştir.

Önemle duyurulur.


KREDİ KURULUŞLARI ARACILIĞIYLA YAPILAN SİGORTA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2010/39)

Hazine Müsteşarlığından
27.10.2010

Bilindiği üzere; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrası;

“Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.”

hükmünü haiz olup, bu hükme aykırılık aynı Kanunun 35 inci maddesinin yirmi yedinci fıkrası ile müeyyideye bağlanmıştır. Bu çerçevede, sigorta işlemlerine aracılık eden kredi kuruluşları da yukarıda belirtilen Kanun maddesi kapsamındadır. Müsteşarlığımıza intikal eden vatandaş şikayetlerinden, bazı kredi kuruluşlarının kredi kartı, mevduat, kredili mevduat hesabı gibi vasıtaları kullanarak sigorta primi tahsil ettiği, ancak bahse konu sigortalara ilişkin kredi kuruluşu müşterilerine bilgi verilmediği ve onaylarının alınmadığı gözlemlenmektedir.

Bu itibarla, kredi kuruluşlarının yukarıda bahsi geçen mevzuata aykırı davranışlarından dolayı Sektöre duyulan güvenin sarsılmasının önlenmesini teminen, belirtilen şikayet konuları hakkında gerekli tedbiri almayan ve vatandaşların mağduriyetine sebep olan kredi kuruluşlarında genel müdür, ilgili genel müdür yardımcısı, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sigortacılık işlemlerinden sorumlu personel ve ilgili şube müdürü ile Sigorta Şirketi yetkilileri bu işlemlerden sorumlu tutulacaklar ve haklarında ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.


Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına (Trafik Sigortası) ilişkin olarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan çeşitli Sektör Duyuruları aşağıda sunulmuştur.

- 25.10.2010 tarihli ve 2010/37 sayılı Sektör Duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.>>>

- 05.10.2010 tarihli ve 2010/33 sayılı Sektör Duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.>>>

- 05.02.2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Sektör Duyurusuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.>>>


SİGORTA ACENTELERİ ARASINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN 2010/35 SAYILI SEKTÖR DUYURUSUNA EK SEKTÖR DUYURUSU (2010/ 36)

Hazine Müsteşarlığından
20.10.2010

Bilindiği üzere, 2010/35 sayılı Sektör Duyurusunda, acenteler tarafından Yönetmelikte öngörülen biçimde şube şeklinde örgütlenmeye gidilmesi veya acenteliğin kapsamı ve türü ile sigorta şirketi tarafından verilen yetkinin kapsamı ve sınırına bakılmaksızın tüm acenteliklerin (yetkili, sınırlı yetkili, sözleşme yapma ve/veya prim tahsil etme yetkisi olmayan) doğrudan sigorta şirketi tarafından yetkilendirilmesi dışındaki bütün yapılanmaların içerisinde bulunan acentelere tahsis edilen şifreler ile açılan ekranların ivedilikle kapatılması ve uygulamanın durdurulmasının; ayrıca, verilen acenteliğin türü ile bu acentelere verilecek yetkinin kapsamına bakılmaksızın tüm acentelik tesislerinin tescil ve ilan ettirilmesinin gerekli görüldüğü bildirilmiştir.
Devamı >>>


SİGORTA ACENTELERİ ARASINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2010/ 35)

Hazine Müsteşarlığından
15.10.2010

Bilindiği üzere, 23.9.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Sektör Duyurusunda acenteler arası iş paylaşımına ilişkin uygulamaların devam ettirilmemesi gerekli görülmüş ve bu husus gerekçeleriyle birlikte açıklanmıştır. Ayrıca, 13.10.2010 tarihli ve 2010/34 sayılı Sektör Duyurusu ile yürütülen tüm organizasyonların faaliyetlerinin bu konuda bir düzenleme yapılana kadar durdurulmasının gerekli görüldüğü belirtilmiştir.

Anılan Sektör Duyurularında acenteler ve sigorta şirketleri arasındaki muhtelif uygulamalara ilişkin ayrıntılara yer verilmiş olmakla birlikte, Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden, anılan hususta bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşıldığından, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Devamı >>>

SİGORTA ACENTELERİ ARASINDAKİ İŞ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN 2010/31 SAYILI SEKTÖR DUYURUSUNA EK SEKTÖR DUYURUSU (2010/34)

Hazine Müsteşarlığından
13.10.2010

Bilindiği üzere,  Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımına ilişkin olarak 23.9.2010 tarihli ve 2010/31 sayılı Sektör Duyurusu yayınlanmıştır.

Hal böyle iken, hem anılan Sektör Duyurusu hükümlerine hem de sigorta piyasasının sağlıklı biçimde gelişmesine aykırı olarak bazı acentelik ve brokerlik organizasyonlarının devam ettirildiği anlaşılmaktadır.

Aracılık yapma yetkisine sahip acente veya brokerlerin şube, irtibat bürosu v.b. kendine bağlı merkez dışı birimler oluşturması mevzuata aykırı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, şube v.b. örgütlenme yerine, gerek ilgili sigorta şirketinin ve gerekse kamu otoritesinin kontrolü ve bilgisi dışında yapılan organizasyonların sigorta sektörüne olan güveni zedeleyeceği ve rekabet şartlarını olumsuz etkileyeceği açıktır.

Piyasanın sağlıklı ve haksız rekabete yol açılmadan çalışmasını teminen; gerek acenteler gerekse brokerlerce, alt acentelik, tali acentelik, acenteler arası işbirliği v.b. isimler altında yürütülen tüm organizasyonların faaliyetlerinin bu konuda bir düzenleme yapılana kadar, durdurulması gerekli görülmektedir.

Brokerler ve acentelerin varsa söz konusu faaliyetlerini derhal durdurmaları, ilgili sigorta şirketlerinin de bu konuda tedbir almaları gerekmekte olup, aksi takdirde anılan Sektör Duyurusunda belirtilen müeyyideler uygulanacaktır.           

           

SİGORTA ACENTELERİ ARASINDAKİ İŞ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2010/31)

Hazine Müsteşarlığından
23.09.2010

Bilindiği üzere, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda sigorta acentesi “Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi” olarak tanımlanmıştır. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Devamı >>>

 


SİGORTA ACENTELERİ ARASINDAKİ İŞ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU TASLAĞI

Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen, “Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusu Taslağı”na ilişkin olarak, “Bu duyuruda belirtilmiş olan hususlar, tanımlanmış olan fiile iştirak eden bütün Sigorta Acentelerini istisnasız olarak kapsamaktadır.” ve “Bu duyuruda belirtilen hususlar konusunda sigortalıyı bilgilendirici mahiyette bir not Sigorta Şirketlerince poliçelere eklenecektir.” ibareleri eklenerek “Sektör Duyurusu” olarak yayımlanmasının uygun olacağı değerlendirmesinde bulunarak, konu hakkında Hazine Müsteşarlığı nezdinde yazılı girişimde bulunulmasına karar vermiştir.

Önemle duyurulur.

Sigorta Acenteleri Arasında İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusu Taslağı’na ulaşmak için lütfen tıklayınız >>>


SİGORTA ACENTELİĞİ FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLECEĞİ MEKÂNIN SAHİP OLMASI GEREKEN FİZİKİ ŞARTLARA İLİŞKİN DUYURU

Sigorta Acenteleri için, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından belirlenmiş olan “Sigorta Acenteliği Faaliyetinin Yürütüleceği Mekanın Sahip Olması Gereken Fiziki Şartlar“a uyum sağlamaları için nihai süre 1 Ocak 2010 tarihinde sona ermektedir. Devamı >>>


SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL 2009 YILI SON EĞİTİMLERİ

Bilindiği üzere, 14/04/2008 tarihli ve 26847 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde daha önceden duyurusu yapılan “Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi”, 22 Mayıs – 14 Kasım 2009 tarihlerinde ilk eğitim olarak ve 16 Ekim – 23 Kasım 2009 tarihlerinde de Ek Eğitim olarak yapılmıştır.

Bununla birlikte, çeşitli mazeretlerinden dolayı eğitime katılamayan kişilerin bulunduğu bilinmektedir.

Bu çerçevede, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca 31/12/2009 tarihine kadar tamamlanması gereken eğitimin öngörülen sürede alınmaması durumunda ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önlenebilmesi amacıyla, söz konusu kişiler için 8 Ocak – 15 Şubat 2010 tarihlerinde son kez eğitim programı düzenlenecektir.

Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul ve İzmir illerinde açılacak eğitimlere başvurular, 14 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 25 Aralık 2009 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir. Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin web sitesinden (www.segem.org.tr) yapılacak olan başvurular ile ilgili detaylar, ilgili web sitesinde yer alan “Sigorta Acenteleri Teknik Personel Zorunlu Eğitimi Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”nda yer almaktadır.

SEGEM, temel sigortacılık eğitimi verilecek il merkezlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilan olunur.

TÜZEL KİŞİ ACENTELERDE ACENTE MÜDÜRÜ YERİNE TEDVİREN MÜDÜR ATAMASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2009/30)

Hazine Müsteşarlığından
9.11.2009

Müsteşarlığımız 29.08.2008 tarih 2008/38 sayılı Sektör Duyurusunun Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acentelerin müdüründe aranılan deneyim şartı başlıklı 7.maddesi “Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereğince, sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acentenin müdürü veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişiler için, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olsalar dahi iki yıllık mesleki deneyim şartı aranacaktır. Koşullar dahilinde istenen niteliklere uygun bir kişi bulunamadığı takdirde, en fazla üç aylık süre ile acente teknik personelinden bir kişi tedviren acente müdürü olarak görevlendirilebilir. Süre bitimine en az 15 gün kala yerel basın veya yayın organlarından birine ilan verilir. Müracaat alınamaz veya uygun aday bulunamazsa, mevcut teknik personel takip eden üç ay için yeniden görevlendirilir. Geçici görevlendirme süresi her durumda iki yılı geçemez.” hükmünü içermektedir.

             Ancak, sigorta acentelerinin Levha kayıt işlemlerine ilişkin geçiş süreci tamamlanmış ve ilgili mevzuatta aranılan niteliklere haiz personel bulma imkanı oluşmuştur. Bu nedenle, 2008/38 sayılı Sektör Duyurusunun 7.maddesindeki tedviren acente müdürü ataması uygulamasının, bu konuda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen Hazine Müsteşarlığı yazısının duyuru tarihi olan 26.10.2009 günü mesai bitimi itibariyle uygunluk belgesi başvurusuna ilişkin belgelerini ilgili Odaya teslim eden sigorta acenteleri haricindekiler için son verilmesine karar verilmiş olup, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin konuya ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

          Diğer yandan, aşağıdaki tüzel kişi acente müdürleri için, 2008/38 sayılı Sektör Duyurusunda belirtilen süre içinde kalmak kaydı ile uygulamaya devam olunur;

- Halen tedvir ataması yapılmış ve yukarıda belirtilen tarih itibariyle ataması yapılanlar,
- Hazine Müsteşarlığından uygunluk belgesi almış, tüm işlemleri tamamlayarak TOBB nezdinde tutulan Levhaya kayıt olmuş acentelerin müdürünün ayrılması halinde, koşullara uygun yeni müdür atanana kadar, müdür olarak geçici atanacak acente kadrolu teknik personeli için.


LEVHA KAYIT ÜCRETİNİ YATIRMAYAN ACENTELERE YÖNELİK DUYURU

Hazine Müsteşarlığı tarafından Uygunluk Belgesi Başvurularının onaylandığı hususu www.sigorta.org.tr adresli Birliğimiz internet sayfasında ilan edildiği tarih itibariyle 6 aylık süre zarfında Levha kayıt ücretini Birliğimiz banka hesaplarına yatırmamış olan Sigorta Acentelerinin 30 Kasım 2009 tarihine kadar Levha kayıt ücretlerini Birliğimiz ilgili banka hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu Sigorta Acentelerinin Levha kaydı gerçekleştirilmeyecek olup bu durumdaki Sigorta Acentelerinin Uygunluk Belgesi Başvurusu işlemlerini yeniden yapmaları gerekecektir. Önemle duyurulur.


2010 YILI LEVHA KAYIT ÜCRETLERİ

Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 13.08.2009 tarihli toplantısında,

- 1 Ocak 2010 Cuma gününden itibaren 30 Haziran 2010 Çarşamba günü bitimine kadar Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için Levha Kayıt ücreti 5.000,-TL (beşbinTL);
- 1 Temmuz 2010 Perşembe gününden itibaren 31 Aralık 2010 Cuma günü bitimine kadar Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için ise Levha Kayıt ücreti 7.500,-TL (yedibinbeşyüzTL);

olarak belirlenmiştir. Önemle duyurulur.


SİGORTA ACENTELERİ 2009 YILI LEVHA KAYIT ÜCRETLERİ

14 Nisan 2008 tarihinden sonra ticari işletmelerinin tescil işlemlerini tamamlamış olan gerçek ve tüzel kişi sigorta acenteleri için Levhaya kayıt ücreti, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 15.05.2009 tarihli toplantısında konu yeniden görüşülmüş ve “Sigorta Acenteleri İcra Komitesince daha önce alınmış olan, “14 Nisan 2008 tarihinden sonra ticari işletmelerinin tescil işlemlerini tamamlamış olan gerçek ve tüzel kişi sigorta acenteleri için Levhaya kayıt ücretinin 5.000,-TL olarak belirlenmesi” kararının, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alınarak kaldırılmasına ve söz konusu sigorta acenteleri için 2009 yılı Levha kayıt ücretinin 1.000,-TL olarak yeniden belirlenmesine, Levha kayıt ücretini Birlik banka hesabına 5.000,-TL olarak yatırmış bulunan sigorta acentelerine ise aradaki 4.000,-TL tutarındaki farkın iade edilmesine” karar verilmiştir. Devamı >>>


SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ
DERS NOTLARINA İLİŞKİN DUYURU

Ders notlarını indirmek için lütfen tıklayınız. >>>

TOBB - AEKS

Birliğimiz tarafından, Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi başvurularının kolaylaşması ve elektronik ortamdan yapılabilmesi amacıyla TOBB- AEKS programı geliştirilmiştir.

Bu programı kullanabilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve belgeleri içeren dosyalar aşağıda kullanımınıza sunulmaktadır: Devamı >>>


DUYURU ARŞİVİ >>>


TOBB Sigortacılık Müdürlüğü /Dumlupınar Blv No:252 (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530/ANKARA Tel:0312-2182285-86-87-88 Faks:2182244
----© 2009 TOBB, Her hakkı saklıdır.